สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเลย
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:26 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองเลย 2 16 1 19 0 0 0 0 19 0
2 นาด้วง 8 8 0 0 0 0 8 0
3 เชียงคาน 10 17 3 30 0 0 0 0 30 0
4 ปากชม 10 10 0 0 0 0 10 0
5 ด่านซ้าย 7 7 0 0 0 0 7 0
6 นาแห้ว 4 6 1 11 0 0 0 0 11 0
7 ท่าลี่ 5 1 6 1 0 0 0 5 0
8 วังสะพุง 5 11 5 12 33 0 0 0 0 33 0
9 ภูกระดึง 5 27 32 0 0 0 0 32 0
รวม 26 107 9 14 156 1 0 0 0 155 0