สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดหนองคาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:04 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองหนองคาย 49 61 12 55 177 0 0 0 0 0 177
2 ท่าบ่อ 32 104 15 58 209 0 0 0 0 0 209
3 โพนพิสัย 178 1 55 234 0 0 0 0 0 234
4 ศรีเชียงใหม่ 11 15 2 10 38 0 0 0 0 0 38
5 สังคม 12 24 3 1 40 0 0 0 0 0 40
6 สระใคร 1 55 6 9 71 0 0 0 0 0 71
7 โพธิ์ตาก 13 10 2 6 31 0 0 0 0 0 31
รวม 118 447 41 194 800 0 0 0 0 0 800