สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดมหาสารคาม
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:33 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองมหาสารคาม 61 136 39 110 346 262 18 15 4 0 47
2 แกดำ 1 8 3 7 19 1 0 0 0 0 18
3 โกสุมพิสัย 60 8 17 85 72 0 0 0 0 13
4 บรบือ 162 110 24 46 342 307 0 6 0 0 29
5 นาเชือก 12 4 16 16 0 0 0 0 0
6 พยัคฆภูมิพิสัย 19 220 31 132 402 339 0 8 0 1 54
7 กุดรัง 24 1 13 38 38 0 0 0 0 0
รวม 243 570 106 329 1,248 1,035 18 29 4 1 161