สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดมหาสารคาม
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:08 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองมหาสารคาม 86 154 14 35 289 0 0 0 0 0 289
2 แกดำ 1 8 3 7 19 0 0 0 0 0 19
3 โกสุมพิสัย 61 7 16 84 0 0 0 0 0 84
4 บรบือ 153 106 26 40 325 0 0 0 0 0 325
5 นาเชือก 13 3 16 0 0 0 0 0 16
6 พยัคฆภูมิพิสัย 43 248 19 78 388 0 0 0 0 0 388
7 กุดรัง 1 27 1 8 37 0 0 0 0 0 37
รวม 284 617 70 187 1,158 0 0 0 0 0 1,158