สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสกลนคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:17 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสกลนคร 50 107 14 30 201 0 0 0 0 0 201
2 กุสุมาลย์ 4 35 15 29 83 0 0 0 0 0 83
3 กุดบาก 8 16 1 12 37 0 0 0 0 0 37
4 พรรณานิคม 13 94 21 36 164 0 0 0 0 0 164
5 พังโคน 2 21 11 13 47 0 0 0 0 0 47
6 วาริชภูมิ 22 73 18 45 158 0 0 0 0 0 158
7 นิคมน้ำอูน 4 10 2 5 21 0 0 0 0 0 21
8 วานรนิวาส 35 191 34 104 364 0 0 0 0 0 364
9 คำตากล้า 5 27 9 16 57 0 0 0 0 0 57
10 บ้านม่วง 2 38 9 72 121 0 0 0 0 0 121
11 อากาศอำนวย 10 64 6 47 127 0 0 0 0 0 127
12 สว่างแดนดิน 27 207 55 103 392 0 0 0 0 0 392
13 ส่องดาว 7 68 6 8 89 0 0 0 0 0 89
14 เต่างอย 5 7 3 5 20 0 0 0 0 0 20
15 โคกศรีสุพรรณ 40 26 6 9 81 0 0 0 0 0 81
16 เจริญศิลป์ 13 53 24 58 148 0 0 0 0 0 148
17 โพนนาแก้ว 3 52 10 42 107 0 0 0 0 0 107
18 ภูพาน 9 9 18 0 0 0 0 0 18
รวม 250 1098 244 643 2,235 0 0 0 0 0 2,235