สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสกลนคร
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:45 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสกลนคร 29 110 26 47 212 144 62 0 6 0 0
2 กุสุมาลย์ 1 33 21 28 83 23 0 60 0 0 0
3 กุดบาก 2 21 2 17 42 35 0 0 0 7 0
4 พรรณานิคม 88 17 71 176 84 0 92 0 0 0
5 พังโคน 20 13 20 53 50 3 0 0 0 0
6 วาริชภูมิ 13 65 22 71 171 145 16 0 0 10 0
7 นิคมน้ำอูน 3 16 5 9 33 27 0 0 0 6 0
8 วานรนิวาส 16 178 37 148 379 367 0 12 0 0 0
9 คำตากล้า 31 7 28 66 23 1 42 0 0 0
10 บ้านม่วง 34 4 95 133 94 39 0 0 0 0
11 อากาศอำนวย 60 5 66 131 27 0 104 0 0 0
12 สว่างแดนดิน 1 188 51 178 418 418 0 0 0 0 0
13 ส่องดาว 73 1 24 98 98 0 0 0 0 0
14 เต่างอย 4 7 4 5 20 17 1 0 2 0 0
15 โคกศรีสุพรรณ 33 40 6 10 89 87 0 0 2 0 0
16 เจริญศิลป์ 6 52 14 89 161 161 0 0 0 0 0
17 โพนนาแก้ว 47 14 48 109 30 0 79 0 0 0
18 ภูพาน 8 10 18 18 0 0 0 0 0
รวม 108 1071 249 964 2,392 1,848 122 389 10 23 0