สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:49 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครพนม 38 4 19 61 0 17 2 0 0 42
2 ท่าอุเทน 1 17 7 25 0 5 0 0 0 20
3 บ้านแพง 22 5 2 29 0 11 3 0 0 15
4 ธาตุพนม 5 21 5 7 38 0 3 0 0 0 35
5 เรณูนคร 9 15 8 32 0 11 0 0 0 21
6 นาแก 10 46 5 16 77 0 22 7 0 0 48
7 ศรีสงคราม 11 107 22 82 222 0 74 11 0 0 137
8 นาหว้า 1 58 3 5 67 0 30 9 0 0 28
9 โพนสวรรค์ 2 10 5 7 24 0 23 0 0 0 1
10 นาทม 9 5 14 28 0 8 0 0 0 20
11 วังยาง 8 9 2 3 22 0 5 0 0 0 17
รวม 47 352 56 170 625 0 209 32 0 0 384