สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครพนม
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:20 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครพนม 4 29 5 12 50 0 0 0 0 0 50
2 ท่าอุเทน 5 11 2 2 20 0 0 0 0 0 20
3 บ้านแพง 18 3 21 0 0 0 0 0 21
4 ธาตุพนม 5 23 5 2 35 0 0 0 0 0 35
5 เรณูนคร 4 17 3 24 0 0 0 0 0 24
6 นาแก 12 41 5 15 73 0 0 0 0 0 73
7 ศรีสงคราม 25 103 18 52 198 0 0 0 0 0 198
8 นาหว้า 3 54 1 4 62 0 0 0 0 0 62
9 โพนสวรรค์ 6 2 1 2 11 0 0 0 0 0 11
10 นาทม 1 8 5 12 26 0 0 0 0 0 26
11 วังยาง 8 8 2 2 20 0 0 0 0 0 20
รวม 73 314 47 106 540 0 0 0 0 0 540