สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:28 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 จอมทอง 4 4 8 0 0 0 0 0 8
2 เชียงดาว 18 11 3 4 36 0 0 0 0 0 36
3 ดอยสะเก็ด 2 1 3 0 0 0 0 0 3
4 แม่แตง 4 1 1 6 0 0 0 0 0 6
5 แม่ริม 2 2 0 0 0 0 0 2
6 สะเมิง 1 3 4 0 0 0 0 0 4
7 ฝาง 8 28 5 3 44 0 0 0 0 0 44
8 แม่อาย 13 19 3 3 38 0 0 0 0 0 38
9 พร้าว 14 14 0 0 0 0 0 14
10 สันป่าตอง 2 3 2 7 0 0 0 0 0 7
11 สันกำแพง 1 7 8 0 0 0 0 0 8
12 หางดง 5 1 6 0 0 0 0 0 6
13 ฮอด 1 4 1 4 10 0 0 0 0 0 10
14 อมก๋อย 6 6 0 0 0 0 0 6
15 สารภี 2 2 4 0 0 0 0 0 4
16 เวียงแหง 3 6 3 5 17 0 0 0 0 0 17
17 ไชยปราการ 13 24 1 5 43 0 0 0 0 0 43
18 แม่วาง 2 2 0 0 0 0 0 2
19 ดอยหล่อ 3 2 5 0 0 0 0 0 5
รวม 70 144 20 29 263 0 0 0 0 0 263