สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 02:02 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 จอมทอง 4 5 9 1 0 0 0 8 0
2 เชียงดาว 17 11 2 5 35 6 0 9 0 20 0
3 ดอยสะเก็ด 2 1 3 0 0 3 0 0 0
4 แม่แตง 4 1 1 6 0 0 6 0 0 0
5 แม่ริม 2 2 0 0 2 0 0 0
6 สะเมิง 1 3 4 0 0 4 0 0 0
7 ฝาง 8 31 5 5 49 6 0 27 0 16 0
8 แม่อาย 9 20 4 5 38 4 0 8 0 26 0
9 พร้าว 1 14 15 1 0 14 0 0 0
10 สันป่าตอง 2 5 2 9 3 0 6 0 0 0
11 สันกำแพง 8 8 0 0 8 0 0 0
12 หางดง 5 1 6 0 0 6 0 0 0
13 ฮอด 2 1 7 10 1 0 9 0 0 0
14 อมก๋อย 6 6 1 0 5 0 0 0
15 สารภี 1 2 2 5 2 0 2 0 1 0
16 เวียงแหง 3 8 3 5 19 2 0 10 0 7 0
17 ไชยปราการ 11 23 2 7 43 4 0 23 0 16 0
18 แม่วาง 2 2 0 0 2 0 0 0
19 ดอยหล่อ 2 1 3 6 0 0 5 0 1 0
รวม 61 150 20 44 275 31 0 149 0 95 0