สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลำปาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:16 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 แม่เมาะ 1 3 4 2 0 0 0 2 0
2 เกาะคา 3 39 3 8 53 20 22 0 0 11 0
3 เสริมงาม 1 6 7 1 0 0 0 6 0
4 งาว 6 1 7 2 0 0 0 5 0
5 แจ้ห่ม 2 1 3 3 0 0 0 0 0
6 วังเหนือ 3 9 1 2 15 9 0 0 0 6 0
7 เถิน 10 15 2 27 11 4 0 4 8 0
8 แม่พริก 5 21 1 27 6 14 0 0 7 0
9 แม่ทะ 4 1 5 0 3 0 0 2 0
10 สบปราบ 2 4 6 4 0 0 0 2 0
11 ห้างฉัตร 1 5 1 7 3 2 0 0 2 0
12 เมืองปาน 2 11 13 2 0 0 0 11 0
รวม 28 122 5 19 174 63 45 0 4 62 0