สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลำปาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:56 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 แม่เมาะ 1 3 4 0 0 0 0 0 4
2 เกาะคา 4 38 3 8 53 0 0 0 0 0 53
3 เสริมงาม 1 6 7 0 0 0 0 0 7
4 งาว 6 1 7 0 0 0 0 0 7
5 แจ้ห่ม 2 1 3 0 0 0 0 0 3
6 วังเหนือ 3 9 1 2 15 0 0 0 0 0 15
7 เถิน 10 15 2 27 0 0 0 0 0 27
8 แม่พริก 5 21 1 27 0 0 0 0 0 27
9 แม่ทะ 4 1 5 0 0 0 0 0 5
10 สบปราบ 2 4 6 0 0 0 0 0 6
11 ห้างฉัตร 1 5 1 7 0 0 0 0 0 7
12 เมืองปาน 2 11 13 0 0 0 0 0 13
รวม 29 121 5 19 174 0 0 0 0 0 174