สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุตรดิตถ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:01 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองอุตรดิตถ์ 1 14 5 20 0 0 0 0 0 20
2 ตรอน 4 16 7 27 0 0 0 0 0 27
3 บ้านโคก 1 4 4 9 0 0 0 0 0 9
4 พิชัย 10 2 1 2 15 0 0 0 0 0 15
รวม 16 36 1 18 71 0 0 0 0 0 71