สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพะเยา
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:13 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพะเยา 1 20 2 6 29 0 0 0 0 0 29
2 เชียงม่วน 5 2 6 13 0 0 0 0 0 13
3 ดอกคำใต้ 1 8 7 16 0 0 0 0 0 16
4 ภูซาง 1 5 1 3 10 0 0 0 0 0 10
รวม 3 38 5 22 68 0 0 0 0 0 68