สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:17 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองเชียงราย 14 41 5 20 80 0 0 0 0 0 80
2 เวียงชัย 5 24 15 44 0 0 0 0 0 44
3 เชียงของ 13 39 15 35 102 0 0 0 0 0 102
4 เทิง 36 71 1 23 131 0 0 0 0 0 131
5 พาน 34 69 28 37 168 0 0 0 0 0 168
6 ป่าแดด 12 6 16 34 0 0 0 0 0 34
7 แม่จัน 21 35 10 22 88 0 0 0 0 0 88
8 เชียงแสน 8 27 3 13 51 0 0 0 0 0 51
9 แม่สาย 2 32 2 14 50 0 0 0 0 0 50
10 แม่สรวย 9 3 1 13 0 0 0 0 0 13
11 เวียงป่าเป้า 14 15 4 6 39 0 0 0 0 0 39
12 พญาเม็งราย 3 15 2 12 32 0 0 0 0 0 32
13 เวียงแก่น 8 3 11 0 0 0 0 0 11
14 ขุนตาล 3 18 7 28 0 0 0 0 0 28
15 แม่ลาว 5 9 3 8 25 0 0 0 0 0 25
16 เวียงเชียงรุ้ง 6 22 13 41 0 0 0 0 0 41
17 ดอยหลวง 3 33 3 7 46 0 0 0 0 0 46
รวม 176 473 82 252 983 0 0 0 0 0 983