สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเชียงราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:38 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองเชียงราย 13 47 14 25 99 20 0 45 0 0 34
2 เวียงชัย 5 25 15 45 1 0 8 0 0 36
3 เชียงของ 16 40 19 65 140 43 0 47 0 0 50
4 เทิง 34 70 3 38 145 16 0 67 0 0 62
5 พาน 24 79 39 70 212 49 0 49 0 0 114
6 ป่าแดด 15 7 22 44 10 0 9 0 0 25
7 แม่จัน 11 52 13 26 102 16 0 28 0 0 58
8 เชียงแสน 9 29 3 17 58 9 0 11 0 0 38
9 แม่สาย 1 41 2 20 64 14 0 13 0 0 37
10 แม่สรวย 7 7 1 15 2 0 0 0 0 13
11 เวียงป่าเป้า 8 16 9 8 41 2 0 5 0 0 34
12 พญาเม็งราย 3 20 2 20 45 13 0 15 0 0 17
13 เวียงแก่น 8 3 11 0 0 0 0 0 11
14 ขุนตาล 4 20 10 34 6 0 7 0 0 21
15 แม่ลาว 8 11 3 13 35 12 0 7 0 0 16
16 เวียงเชียงรุ้ง 2 26 19 47 6 0 7 0 0 34
17 ดอยหลวง 1 37 5 12 55 10 0 7 0 0 38
รวม 146 543 119 384 1,192 229 0 325 0 0 638