สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครสวรรค์
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:26 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครสวรรค์ 18 4 14 36 0 0 0 0 0 36
2 โกรกพระ 3 36 3 19 61 0 0 0 0 0 61
3 ชุมแสง 11 2 12 25 0 0 0 0 0 25
4 หนองบัว 1 31 3 31 66 0 0 0 0 0 66
5 บรรพตพิสัย 3 29 3 23 58 0 0 0 0 0 58
6 เก้าเลี้ยว 1 6 1 8 16 0 0 0 0 0 16
7 ตาคลี 5 31 2 44 82 0 0 0 0 0 82
8 ท่าตะโก 5 60 10 92 167 0 0 0 0 0 167
9 ไพศาลี 1 21 6 33 61 0 0 0 0 0 61
10 พยุหะคีรี 2 11 1 9 23 0 0 0 0 0 23
11 ลาดยาว 7 59 1 7 74 0 0 0 0 0 74
12 ตากฟ้า 4 26 3 23 56 0 0 0 0 0 56
13 แม่วงก์ 6 6 0 0 0 0 0 6
14 ชุมตาบง 7 7 0 0 0 0 0 7
รวม 32 352 39 315 738 0 0 0 0 0 738