สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครสวรรค์
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:50 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครสวรรค์ 18 4 15 37 1 0 0 0 0 36
2 โกรกพระ 3 36 3 19 61 0 0 0 0 0 61
3 ชุมแสง 11 2 12 25 9 0 0 0 0 16
4 หนองบัว 1 31 3 32 67 1 0 2 0 0 64
5 บรรพตพิสัย 3 30 3 24 60 3 2 11 3 0 41
6 เก้าเลี้ยว 1 6 1 8 16 0 0 4 1 2 9
7 ตาคลี 5 31 2 48 86 81 0 0 5 0 0
8 ท่าตะโก 4 63 11 102 180 180 0 0 0 0 0
9 ไพศาลี 1 21 6 33 61 61 0 0 0 0 0
10 พยุหะคีรี 2 11 1 9 23 22 0 0 0 0 1
11 ลาดยาว 7 62 1 7 77 15 0 5 0 0 57
12 ตากฟ้า 3 29 4 25 61 56 0 0 5 0 0
13 แม่วงก์ 8 8 2 0 0 0 0 6
14 ชุมตาบง 7 7 0 0 0 0 0 7
รวม 30 364 41 334 769 431 2 22 14 2 298