สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดกำแพงเพชร
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:08 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 คลองลาน 8 8 0 0 0 0 0 8
2 ขาณุวรลักษบุรี 1 6 5 12 0 0 0 0 0 12
รวม 1 6 0 13 20 0 0 0 0 0 20