สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:43 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองตาก 3 21 22 46 32 0 0 0 0 14
2 บ้านตาก 9 9 2 0 0 0 0 7
3 สามเงา 2 14 3 7 26 17 0 0 0 0 9
4 แม่ระมาด 14 3 14 31 3 0 0 0 0 28
5 แม่สอด 31 1 11 43 12 0 0 0 0 31
6 พบพระ 1 10 6 5 22 3 0 0 6 0 13
7 อุ้มผาง 1 29 30 6 0 0 0 0 24
8 วังเจ้า 2 7 3 13 25 15 0 0 0 0 10
รวม 9 135 16 72 232 90 0 0 6 0 136