สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดตาก
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:12 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองตาก 3 20 22 45 0 0 0 0 0 45
2 บ้านตาก 9 9 0 0 0 0 0 9
3 สามเงา 2 14 3 7 26 0 0 0 0 0 26
4 แม่ระมาด 18 2 11 31 0 0 0 0 0 31
5 แม่สอด 31 1 10 42 0 0 0 0 0 42
6 พบพระ 1 10 6 5 22 0 0 0 0 0 22
7 อุ้มผาง 1 27 28 0 0 0 0 0 28
8 วังเจ้า 2 7 3 13 25 0 0 0 0 0 25
รวม 9 136 15 68 228 0 0 0 0 0 228