สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:22 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพิจิตร 5 21 9 35 0 0 0 0 0 35
2 วังทรายพูน 7 2 15 24 0 0 0 0 0 24
3 โพธิ์ประทับช้าง 1 25 1 8 35 0 0 0 0 0 35
4 ตะพานหิน 13 2 6 21 0 0 0 0 0 21
5 บางมูลนาก 9 5 14 0 0 0 0 0 14
6 โพทะเล 16 36 4 24 80 0 0 0 0 0 80
7 สามง่าม 14 27 5 23 69 0 0 0 0 0 69
8 ทับคล้อ 24 8 18 50 0 0 0 0 0 50
9 สากเหล็ก 6 1 23 30 0 0 0 0 0 30
10 บึงนาราง 92 4 96 0 0 0 0 0 96
11 ดงเจริญ 6 15 5 13 39 0 0 0 0 0 39
12 วชิรบารมี 9 8 17 0 0 0 0 0 17
รวม 42 284 28 156 510 0 0 0 0 0 510