สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดพิจิตร
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:51 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพิจิตร 5 21 9 35 10 0 19 0 6 0
2 วังทรายพูน 7 2 15 24 2 2 20 0 0 0
3 โพธิ์ประทับช้าง 1 24 1 8 34 10 0 1 0 0 23
4 ตะพานหิน 13 1 6 20 5 0 0 0 0 15
5 บางมูลนาก 9 5 14 3 0 2 0 9 0
6 โพทะเล 16 36 4 24 80 22 0 37 0 0 21
7 สามง่าม 14 27 5 24 70 36 2 32 0 0 0
8 ทับคล้อ 24 8 18 50 18 0 27 0 5 0
9 สากเหล็ก 6 1 23 30 4 0 26 0 0 0
10 บึงนาราง 92 4 96 45 0 1 0 0 50
11 ดงเจริญ 6 15 5 13 39 14 0 19 0 6 0
12 วชิรบารมี 9 8 17 5 0 11 0 1 0
รวม 42 283 27 157 509 174 4 195 0 27 109