สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดราชบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:29 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองราชบุรี 12 14 3 5 34 0 0 0 0 0 34
2 สวนผึ้ง 1 1 2 0 0 0 0 0 2
3 บ้านโป่ง 1 8 7 3 19 0 0 0 0 0 19
4 โพธาราม 17 1 3 21 0 0 0 0 0 21
5 ปากท่อ 2 3 5 0 0 0 0 0 5
รวม 13 42 11 15 81 0 0 0 0 0 81