สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:26 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสุพรรณบุรี 4 3 1 11 19 0 0 0 0 0 19
2 เดิมบางนางบวช 16 30 1 14 61 0 0 0 0 0 61
3 ด่านช้าง 2 11 3 6 22 0 0 0 0 0 22
4 ดอนเจดีย์ 2 6 1 6 15 0 0 0 0 0 15
5 สามชุก 4 1 5 0 0 0 0 0 5
6 อู่ทอง 5 27 4 12 48 0 0 0 0 0 48
7 หนองหญ้าไซ 2 9 3 5 19 0 0 0 0 0 19
รวม 31 90 13 55 189 0 0 0 0 0 189