สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุพรรณบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:28 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสุพรรณบุรี 3 2 1 13 19 0 0 0 0 0 19
2 เดิมบางนางบวช 17 27 1 15 60 3 0 0 0 0 57
3 ด่านช้าง 1 11 3 7 22 0 0 0 0 0 22
4 ดอนเจดีย์ 1 7 1 7 16 4 0 0 0 0 12
5 สามชุก 6 1 7 2 0 0 0 0 5
6 อู่ทอง 5 28 4 12 49 2 0 0 0 0 47
7 หนองหญ้าไซ 11 3 5 19 1 0 0 0 0 18
รวม 27 92 13 60 192 12 0 0 0 0 180