สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดเพชรบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:15 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองเพชรบุรี 14 11 1 13 39 0 0 0 0 0 39
2 เขาย้อย 2 2 4 0 0 0 0 0 4
3 หนองหญ้าปล้อง 10 3 1 16 30 0 0 0 0 0 30
4 ชะอำ 8 12 11 31 0 0 0 0 0 31
5 ท่ายาง 17 48 8 13 86 0 0 0 0 0 86
6 บ้านลาด 16 52 2 14 84 0 0 0 0 0 84
7 บ้านแหลม 1 1 2 0 0 0 0 0 2
8 แก่งกระจาน 4 17 14 35 0 0 0 0 0 35
รวม 69 145 13 84 311 0 0 0 0 0 311