สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00:44 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนครศรีธรรมราช 1 1 2 0 0 0 0 0 2
2 พรหมคีรี 7 7 0 0 0 0 0 7
3 ฉวาง 22 11 4 3 40 5 0 0 0 0 35
4 เชียรใหญ่ 2 10 3 16 31 0 0 0 0 0 31
5 ชะอวด 18 12 1 8 39 39 0 0 0 0 0
6 ท่าศาลา 12 1 13 0 0 0 0 0 13
7 นาบอน 1 9 3 7 20 9 0 0 0 1 10
8 ทุ่งใหญ่ 3 1 1 6 11 0 0 0 0 0 11
9 ปากพนัง 1 12 3 7 23 0 1 1 0 0 21
10 ร่อนพิบูลย์ 11 20 3 5 39 0 0 0 0 39 0
11 สิชล 2 2 0 0 0 0 0 2
12 ขนอม 8 10 18 0 0 0 0 0 18
13 หัวไทร 1 4 4 16 25 0 0 0 0 0 25
14 บางขัน 5 23 1 7 36 20 0 0 0 0 16
15 จุฬาภรณ์ 6 9 2 2 19 0 0 0 0 19 0
16 นบพิตำ 2 2 1 5 0 0 0 0 0 5
17 เฉลิมพระเกียรติ 18 2 10 30 0 4 1 6 19 0
รวม 94 149 29 88 360 73 5 2 6 78 196