สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:06 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 5 16 2 10 33 10 1 2 0 0 20
2 กาญจนดิษฐ์ 2 35 12 49 12 0 0 3 0 34
3 ดอนสัก 5 21 4 9 39 6 1 4 0 0 28
4 ไชยา 2 27 2 11 42 4 0 0 0 0 38
5 ท่าชนะ 2 8 3 13 0 0 0 0 0 13
6 คีรีรัฐนิคม 6 11 5 25 47 47 0 0 0 0 0
7 บ้านตาขุน 6 8 2 9 25 11 0 0 0 0 14
8 พนม 12 20 4 17 53 52 0 0 0 0 1
9 ท่าฉาง 1 6 2 9 0 0 0 0 3 6
10 บ้านนาสาร 1 8 2 11 0 0 0 0 0 11
11 บ้านนาเดิม 1 5 6 0 0 0 0 0 6
12 เคียนซา 1 3 4 0 0 0 0 0 4
13 เวียงสระ 2 2 0 0 0 0 0 2
14 พระแสง 7 41 1 32 81 70 0 9 2 0 0
15 พุนพิน 7 50 5 56 118 110 0 0 0 0 8
16 ชัยบุรี 8 40 19 67 48 1 3 0 0 15
รวม 65 299 25 210 599 370 3 18 5 3 200