สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:39 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 13 5 1 6 25 0 0 0 0 0 25
2 กาญจนดิษฐ์ 2 38 9 49 0 0 0 0 0 49
3 ดอนสัก 9 18 4 5 36 0 0 0 0 0 36
4 ไชยา 4 23 2 9 38 0 0 0 0 0 38
5 ท่าชนะ 2 8 3 13 0 0 0 0 0 13
6 คีรีรัฐนิคม 13 8 5 7 33 0 0 0 0 0 33
7 บ้านตาขุน 6 10 4 6 26 0 0 0 0 0 26
8 พนม 17 11 2 12 42 0 0 0 0 0 42
9 ท่าฉาง 1 6 2 9 0 0 0 0 0 9
10 บ้านนาสาร 1 8 2 11 0 0 0 0 0 11
11 บ้านนาเดิม 1 5 6 0 0 0 0 0 6
12 เคียนซา 1 3 4 0 0 0 0 0 4
13 เวียงสระ 2 2 0 0 0 0 0 2
14 พระแสง 7 30 1 23 61 0 0 0 0 0 61
15 พุนพิน 39 32 2 29 102 0 0 0 0 0 102
16 ชัยบุรี 12 38 8 58 0 0 0 0 0 58
รวม 127 243 21 124 515 0 0 0 0 0 515