สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดระนอง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:19 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองระนอง 3 3 0 0 0 0 0 3
2 กระบุรี 1 1 2 0 0 0 0 0 2
รวม 0 4 0 1 5 0 0 0 0 0 5