สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดลพบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:53 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองลพบุรี 1 1 2 0 0 0 0 0 2
2 พัฒนานิคม 7 34 3 17 61 0 0 0 0 0 61
3 ชัยบาดาล 2 8 3 7 20 0 0 0 0 0 20
4 ท่าวุ้ง 3 1 1 5 0 0 0 0 0 5
5 บ้านหมี่ 8 2 12 22 0 0 0 0 0 22
6 โคกเจริญ 2 1 4 6 13 0 0 0 0 0 13
รวม 14 53 13 43 123 0 0 0 0 0 123