สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชุมพร
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:20 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองชุมพร 3 5 1 9 0 0 0 0 0 9
2 ท่าแซะ 2 2 0 0 0 0 0 2
3 ปะทิว 3 18 1 22 0 0 0 0 0 22
4 พะโต๊ะ 5 5 0 0 0 0 0 5
รวม 6 30 0 2 38 0 0 0 0 0 38