สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสงขลา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 01:54 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สทิงพระ 1 5 1 7 2 0 0 0 0 5
2 จะนะ 6 34 5 12 57 3 0 0 0 0 54
3 นาทวี 9 7 6 22 6 5 9 0 0 2
4 เทพา 1 16 2 5 24 0 0 6 0 0 18
5 สะบ้าย้อย 10 4 8 22 4 15 3 0 0 0
6 ระโนด 2 2 0 0 0 0 0 2
7 รัตภูมิ 7 9 5 5 26 5 7 8 0 0 6
8 สะเดา 7 24 6 27 64 26 3 18 0 0 17
9 หาดใหญ่ 6 9 3 5 23 7 2 0 0 0 14
10 นาหม่อม 1 1 2 0 0 0 0 0 2
11 บางกล่ำ 3 1 1 5 4 0 1 0 0 0
12 สิงหนคร 1 3 1 3 8 0 0 0 0 0 8
13 คลองหอยโข่ง 4 9 1 14 0 0 0 0 0 14
รวม 55 121 27 73 276 57 32 45 0 0 142