สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดสงขลา
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:24 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สทิงพระ 1 3 1 5 0 0 0 0 0 5
2 จะนะ 7 34 7 8 56 0 0 0 0 0 56
3 นาทวี 9 7 1 5 22 0 0 0 0 0 22
4 เทพา 6 13 1 4 24 0 0 0 0 0 24
5 สะบ้าย้อย 6 1 3 10 0 0 0 0 0 10
6 ระโนด 2 2 0 0 0 0 0 2
7 รัตภูมิ 8 9 4 4 25 0 0 0 0 0 25
8 สะเดา 11 24 5 21 61 0 0 0 0 0 61
9 หาดใหญ่ 8 6 2 5 21 0 0 0 0 0 21
10 นาหม่อม 1 1 2 0 0 0 0 0 2
11 บางกล่ำ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
12 สิงหนคร 1 4 1 3 9 0 0 0 0 0 9
13 คลองหอยโข่ง 4 9 1 14 0 0 0 0 0 14
รวม 63 110 26 56 255 0 0 0 0 0 255