สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดปัตตานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 22:29 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 โคกโพธิ์ 22 7 2 3 34 0 0 0 0 0 34
2 มายอ 7 2 1 10 0 0 0 0 0 10
3 ทุ่งยางแดง 12 2 14 0 0 0 0 0 14
4 กะพ้อ 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 31 21 3 5 60 0 0 0 0 0 60