สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนราธิวาส
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 23:42 น.)

ลำดับ อำเภอ จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองนราธิวาส 15 1 4 20 0 0 0 0 0 20
2 ยี่งอ 3 8 3 14 0 0 0 0 0 14
3 ระแงะ 3 22 1 26 0 0 0 0 0 26
4 รือเสาะ 1 1 2 0 0 0 0 0 2
5 ศรีสาคร 6 6 0 0 0 0 0 6
6 แว้ง 6 13 3 1 23 0 0 0 0 0 23
7 สุไหงโก-ลก 13 1 6 20 0 0 0 0 0 20
8 สุไหงปาดี 10 15 3 28 0 0 0 0 0 28
9 จะแนะ 3 6 2 1 12 0 0 0 0 0 12
10 เจาะไอร้อง 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 26 100 7 20 153 0 0 0 0 0 153