สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10:11 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เที่ยงแท้ 2 2 4 0 0 0 0 0 4
2 โพงาม 1 2 3 0 0 0 0 0 3
3 ดอนกำ 2 3 5 0 0 0 0 0 5
รวม 2 5 3 2 12 0 0 5 5 5 5