สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:12 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 แชะ 3 5 1 9 0 0 0 0 0 9
2 เฉลียง 3 2 1 6 0 0 0 0 0 6
3 ครบุรี 4 6 6 16 0 0 0 0 0 16
4 โคกกระชาย 10 3 1 14 0 0 0 0 0 14
5 จระเข้หิน 3 3 1 7 0 0 0 0 0 7
6 มาบตะโกเอน 1 3 4 0 0 0 0 0 4
7 บ้านใหม่ 5 5 1 11 0 0 0 0 0 11
8 ลำเพียก 6 6 0 0 0 0 0 6
9 ครบุรีใต้ 6 2 8 0 0 0 0 0 8
10 ตะแบกบาน 3 6 2 11 0 0 0 0 0 11
11 สระว่านพระยา 2 4 2 8 0 0 0 0 0 8
รวม 35 43 7 15 100 0 0 0 0 0 100