สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเสิงสาง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:43 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เสิงสาง 1 2 3 6 0 0 0 0 0 6
2 สระตะเคียน 4 4 0 0 0 0 0 4
3 กุดโบสถ์ 1 9 2 6 18 0 0 0 0 0 18
4 สุขไพบูลย์ 5 5 0 0 0 0 0 5
รวม 2 18 4 9 33 0 0 0 0 0 33