สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอคง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:29 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองคง 1 6 9 16 0 0 0 0 0 16
2 คูขาด 1 10 10 21 0 0 0 0 0 21
3 เทพาลัย 1 9 4 2 16 0 0 0 0 0 16
4 ตาจั่น 9 4 2 2 17 0 0 0 0 0 17
5 บ้านปรางค์ 6 7 17 30 0 0 0 0 0 30
6 หนองมะนาว 15 3 12 30 0 0 0 0 0 30
7 หนองบัว 11 1 11 23 0 0 0 0 0 23
8 โนนเต็ง 4 4 10 18 0 0 0 0 0 18
9 ดอนใหญ่ 8 1 3 12 0 0 0 0 0 12
10 ขามสมบูรณ์ 3 14 8 25 0 0 0 0 0 25
รวม 15 87 22 84 208 0 0 0 0 0 208