สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบ้านเหลื่อม
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:15 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 บ้านเหลื่อม 3 9 5 17 0 0 0 0 0 17
2 วังโพธิ์ 1 18 4 23 0 0 0 0 0 23
3 โคกกระเบื้อง 4 12 2 6 24 0 0 0 0 0 24
4 ช่อระกา 27 1 28 0 0 0 0 0 28
รวม 8 66 2 16 92 0 0 0 0 0 92