สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจักราช
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:01 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 จักราช 3 5 8 0 0 0 0 0 8
2 ทองหลาง 1 2 3 6 0 0 0 0 0 6
3 สีสุก 2 3 2 9 16 0 0 0 0 0 16
4 หนองขาม 1 4 2 4 11 0 0 0 0 0 11
5 หนองพลวง 3 3 0 0 0 0 0 3
6 ศรีละกอ 6 3 6 15 0 0 0 0 0 15
7 คลองเมือง 9 3 5 17 0 0 0 0 0 17
8 หินโคน 2 6 1 2 11 0 0 0 0 0 11
รวม 9 38 14 26 87 0 0 0 0 0 87