สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโชคชัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:33 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 กระโทก 4 1 5 0 0 0 0 0 5
2 พลับพลา 3 3 1 7 0 0 0 0 0 7
3 ท่าอ่าง 2 3 5 0 0 0 0 0 5
4 ทุ่งอรุณ 5 2 7 0 0 0 0 0 7
5 ท่าลาดขาว 2 2 4 0 0 0 0 0 4
6 ท่าจะหลุง 2 4 8 14 0 0 0 0 0 14
7 ท่าเยี่ยม 2 4 1 3 10 0 0 0 0 0 10
8 โชคชัย 1 1 2 0 0 0 0 0 2
9 ละลมใหม่พัฒนา 2 5 7 0 0 0 0 0 7
รวม 12 22 9 18 61 0 0 0 0 0 61