สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:41 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ใหม่ 3 6 3 12 0 0 0 0 0 12
2 โตนด 5 1 1 7 0 0 0 0 0 7
3 บิง 1 7 2 5 15 0 0 0 0 0 15
4 ดอนชมพู 2 2 5 9 0 0 0 0 0 9
5 ธารปราสาท 6 8 1 5 20 0 0 0 0 0 20
6 หลุมข้าว 4 6 3 6 19 0 0 0 0 0 19
7 มะค่า 22 1 23 0 0 0 0 0 23
8 พลสงคราม 9 2 5 16 0 0 0 0 0 16
9 จันอัด 1 8 1 2 12 0 0 0 0 0 12
10 ขามเฒ่า 17 5 22 0 0 0 0 0 22
11 ด่านคล้า 1 8 1 2 12 0 0 0 0 0 12
12 ลำคอหงษ์ 14 2 16 0 0 0 0 0 16
13 เมืองปราสาท 6 8 2 5 21 0 0 0 0 0 21
14 ดอนหวาย 1 1 2 0 0 0 0 0 2
15 ลำมูล 1 1 2 0 0 0 0 0 2
รวม 22 121 20 45 208 0 0 0 0 0 208