สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอขามสะแกแสง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:26 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ขามสะแกแสง 8 22 1 9 40 0 0 0 0 0 40
2 โนนเมือง 2 14 1 7 24 0 0 0 0 0 24
3 เมืองนาท 3 10 2 9 24 0 0 0 0 0 24
4 ชีวึก 5 13 1 7 26 0 0 0 0 0 26
5 พะงาด 7 2 6 15 0 0 0 0 0 15
6 หนองหัวฟาน 8 10 4 6 28 0 0 0 0 0 28
7 เมืองเกษตร 6 11 3 6 26 0 0 0 0 0 26
รวม 32 87 14 50 183 0 0 0 0 0 183