สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:33 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองปัก 2 2 0 0 0 0 0 2
2 ตะคุ 9 4 4 17 0 0 0 0 0 17
3 โคกไทย 3 1 4 0 0 0 0 0 4
4 สำโรง 7 10 3 4 24 0 0 0 0 0 24
5 ดอน 1 7 2 10 0 0 0 0 0 10
6 ตูม 1 2 3 0 0 0 0 0 3
7 สะแกราช 3 5 8 0 0 0 0 0 8
8 ลำนางแก้ว 2 2 4 0 0 0 0 0 4
9 สุขเกษม 2 2 0 0 0 0 0 2
รวม 8 37 12 17 74 0 0 0 0 0 74