สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอชุมพวง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:37 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ชุมพวง 2 3 4 9 0 0 0 0 0 9
2 ประสุข 4 7 1 12 0 0 0 0 0 12
3 ท่าลาด 4 1 5 0 0 0 0 0 5
4 สาหร่าย 2 2 0 0 0 0 0 2
5 ตลาดไทร 3 11 14 0 0 0 0 0 14
6 โนนรัง 4 7 1 12 0 0 0 0 0 12
7 หนองหลัก 3 6 1 1 11 0 0 0 0 0 11
8 โนนตูม 2 7 1 5 15 0 0 0 0 0 15
9 โนนยอ 1 2 3 0 0 0 0 0 3
รวม 16 46 8 13 83 0 0 0 0 0 83