สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนแดง
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:37 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 โนนแดง 3 1 4 0 0 0 0 0 4
2 โนนตาเถร 1 7 13 21 0 0 0 0 0 21
3 สำพะเนียง 6 2 2 10 0 0 0 0 0 10
4 วังหิน 15 2 6 23 0 0 0 0 0 23
5 ดอนยาวใหญ่ 5 2 6 13 0 0 0 0 0 13
รวม 1 36 6 28 71 0 0 0 0 0 71