สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบัวลาย
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:51 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 เมืองพะไล 2 13 1 16 0 0 0 0 0 16
2 โนนจาน 2 18 1 2 23 0 0 0 0 0 23
3 บัวลาย 1 10 6 17 0 0 0 0 0 17
4 หนองหว้า 4 16 2 22 0 0 0 0 0 22
รวม 9 57 3 9 78 0 0 0 0 0 78