สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:31 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 นิคมสงเคราะห์ 7 5 3 15 0 0 0 0 0 15
2 บ้านขาว 4 2 5 11 0 0 0 0 0 11
3 บ้านตาด 1 6 4 2 13 0 0 0 0 0 13
4 โนนสูง 17 2 2 21 0 0 0 0 0 21
5 หมูม่น 1 7 1 5 14 0 0 0 0 0 14
6 เชียงยืน 10 2 3 15 0 0 0 0 0 15
7 หนองนาคำ 17 4 5 26 0 0 0 0 0 26
8 กุดสระ 4 3 6 13 0 0 0 0 0 13
9 นาดี 2 6 1 2 11 0 0 0 0 0 11
10 บ้านเลื่อม 1 1 2 0 0 0 0 0 2
11 เชียงพิณ 1 2 3 0 0 0 0 0 3
12 สามพร้าว 5 1 11 17 0 0 0 0 0 17
13 หนองไฮ 5 1 6 0 0 0 0 0 6
14 นาข่า 4 8 4 7 23 0 0 0 0 0 23
15 บ้านจั่น 5 1 6 0 0 0 0 0 6
16 หนองขอนกว้าง 3 3 6 0 0 0 0 0 6
17 โคกสะอาด 5 11 1 1 18 0 0 0 0 0 18
18 นากว้าง 1 14 5 9 29 0 0 0 0 0 29
19 หนองไผ่ 1 4 6 11 0 0 0 0 0 11
รวม 15 134 36 75 260 0 0 0 0 0 260