สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:20 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 หมากหญ้า 6 6 0 0 0 0 0 6
2 หนองอ้อ 11 2 26 39 0 0 0 0 0 39
3 อูบมุง 3 4 4 13 24 0 0 0 0 0 24
4 กุดหมากไฟ 1 32 1 12 46 0 0 0 0 0 46
5 น้ำพ่น 23 27 50 0 0 0 0 0 50
6 หนองบัวบาน 2 13 2 13 30 0 0 0 0 0 30
7 โนนหวาย 4 13 17 0 0 0 0 0 17
8 หนองวัวซอ 9 2 8 19 0 0 0 0 0 19
รวม 6 96 11 118 231 0 0 0 0 0 231