สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุมภวาปี
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:07 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ตูมใต้ 2 19 1 6 28 0 0 0 0 0 28
2 พันดอน 1 10 7 18 0 0 0 0 0 18
3 เวียงคำ 8 2 14 24 0 0 0 0 0 24
4 แชแล 1 10 1 16 28 0 0 0 0 0 28
5 เชียงแหว 19 3 11 33 0 0 0 0 0 33
6 ห้วยเกิ้ง 1 1 4 6 0 0 0 0 0 6
7 เสอเพลอ 8 18 8 34 0 0 0 0 0 34
8 สีออ 1 19 1 9 30 0 0 0 0 0 30
9 ปะโค 3 4 7 14 0 0 0 0 0 14
10 ผาสุก 1 17 2 6 26 0 0 0 0 0 26
11 ท่าลี่ 1 1 6 10 18 0 0 0 0 0 18
12 กุมภวาปี 1 1 2 0 0 0 0 0 2
13 หนองหว้า 6 2 8 16 0 0 0 0 0 16
รวม 15 132 23 107 277 0 0 0 0 0 277