สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอโนนสะอาด
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:54 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 โนนสะอาด 3 37 4 6 50 0 0 0 0 0 50
2 บุ่งแก้ว 30 7 13 50 0 0 0 0 0 50
3 โพธิ์ศรีสำราญ 1 10 5 18 34 0 0 0 0 0 34
4 ทมนางาม 22 3 25 50 0 0 0 0 0 50
5 หนองกุงศรี 27 5 16 48 0 0 0 0 0 48
6 โคกกลาง 4 32 5 9 50 0 0 0 0 0 50
รวม 8 158 29 87 282 0 0 0 0 0 282