สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:32 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 หนองหาน 1 8 3 12 24 0 0 0 0 0 24
2 หนองเม็ก 4 3 26 33 0 0 0 0 0 33
3 พังงู 2 19 3 19 43 0 0 0 0 0 43
4 สะแบง 12 2 12 26 0 0 0 0 0 26
5 สร้อยพร้าว 4 5 15 24 0 0 0 0 0 24
6 บ้านเชียง 3 12 15 0 0 0 0 0 15
7 บ้านยา 12 4 16 0 0 0 0 0 16
8 โพนงาม 7 3 13 23 0 0 0 0 0 23
9 ผักตบ 7 1 16 24 0 0 0 0 0 24
10 ดอนหายโศก 1 11 4 16 32 0 0 0 0 0 32
11 หนองสระปลา 10 12 22 0 0 0 0 0 22
รวม 4 97 24 157 282 0 0 0 0 0 282