สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอทุ่งฝน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:25 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ทุ่งฝน 1 15 2 22 40 0 0 0 0 0 40
2 ทุ่งใหญ่ 2 18 9 21 50 0 0 0 0 0 50
3 นาชุมแสง 5 9 7 19 40 0 0 0 0 0 40
4 นาทม 7 18 2 21 48 0 0 0 0 0 48
รวม 15 60 20 83 178 0 0 0 0 0 178