สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอไชยวาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 04:11 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 ไชยวาน 22 2 3 27 0 0 0 0 0 27
2 หนองหลัก 19 2 7 28 0 0 0 0 0 28
3 คำเลาะ 20 2 22 0 0 0 0 0 22
4 โพนสูง 45 5 50 0 0 0 0 0 50
รวม 0 106 4 17 127 0 0 0 0 0 127