สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอวังสามหมอ
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:40 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 หนองกุงทับม้า 24 2 11 37 0 0 0 0 0 37
2 หนองหญ้าไซ 7 3 10 20 0 0 0 0 0 20
3 บะยาว 31 5 14 50 0 0 0 0 0 50
4 ผาสุก 2 15 3 30 50 0 0 0 0 0 50
5 คำโคกสูง 3 7 5 12 27 0 0 0 0 0 27
6 วังสามหมอ 8 2 6 16 0 0 0 0 0 16
รวม 5 92 20 83 200 0 0 0 0 0 200