สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอน้ำโสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:43 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 นางัว 1 2 1 46 50 0 0 0 0 0 50
2 น้ำโสม 6 22 4 18 50 0 0 0 0 0 50
3 หนองแวง 1 19 3 27 50 0 0 0 0 0 50
4 บ้านหยวก 5 20 2 23 50 0 0 0 0 0 50
5 โสมเยี่ยม 13 17 20 50 0 0 0 0 0 50
6 ศรีสำราญ 1 16 2 10 29 0 0 0 0 0 29
7 สามัคคี 17 12 5 16 50 0 0 0 0 0 50
รวม 44 108 17 160 329 0 0 0 0 0 329