สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอสร้างคอม
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 03:13 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 สร้างคอม 13 11 24 0 0 0 0 0 24
2 เชียงดา 1 6 7 0 0 0 0 0 7
3 บ้านยวด 10 2 19 31 0 0 0 0 0 31
4 บ้านโคก 28 1 11 40 0 0 0 0 0 40
5 นาสะอาด 2 19 2 6 29 0 0 0 0 0 29
6 บ้านหินโงม 11 17 3 9 40 0 0 0 0 0 40
รวม 13 88 8 62 171 0 0 0 0 0 171