สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองแสง
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 05:17 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 หนองแสง 9 4 23 36 0 0 0 0 0 36
2 แสงสว่าง 1 6 5 34 46 0 0 0 0 0 46
3 นาดี 13 4 25 42 0 0 0 0 0 42
4 ทับกุง 4 2 26 32 0 0 0 0 0 32
รวม 1 32 15 108 156 0 0 0 0 0 156