สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
จังหวัดอุดรธานี อำเภอนายูง
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:56 น.)

ลำดับ ตำบล จำนวนเกษตรกร (ราย) ผลการดำเนินงานการขุดสระน้ำ (ราย)
2.5 ไร่ 3 ไร่ 4 ไร่ 5 ไร่ รวม ยังไม่ดำเนินการขุด อยู่ระหว่างดำเนินการขุด ขุดเสร็จ ตรวจรับ เบิกจ่าย ส่งมอบ
1 นายูง 3 26 1 20 50 0 0 0 0 0 50
2 บ้านก้อง 11 13 3 23 50 0 0 0 0 0 50
3 นาแค 1 15 8 6 30 0 0 0 0 0 30
4 โนนทอง 5 21 2 22 50 0 0 0 0 0 50
รวม 20 75 14 71 180 0 0 0 0 0 180